Comprehensive Assessment ECB bevestiging financiële soliditeit NWB Bank

Op 4 november 2014 start de Europese bankenunie met de inwerkingtreding van het Single Supervisory Mechanism (SSM). Het SSM is de eerste pijler van de Europese bankenunie. De tweede pijler is het Single Resolution Mechanism en de derde pijler is het Deposit Guarantee Scheme. Onder het SSM zal het toezicht op de Europese banken worden uitgeoefend door de Europese Centrale Bank (ECB). De NWB Bank is een van de zeven Nederlandse significante banken die onder het directe toezicht van de ECB zal komen.

Het dagelijks toezicht op de zeven Nederlandse banken zal worden uitgevoerd door zogeheten Joint Supervisory Teams waarvan de leden afkomstig zijn van de ECB en de betrokken nationale toezichthouders. Gedurende het afgelopen jaar zijn de Europese banken die onder direct toezicht van de ECB komen onderworpen aan een Comprehensive Assessment (CA). De CA concentreerde zich op onderzoek naar de kwaliteit van bankbalansen (Asset Quality Review) en de weerbaarheid van banken onder ongunstige economische scenario’s (Stress Test). De resultaten van de CA zijn door de ECB en de European Banking Authority vandaag gepubliceerd. De CA resulteert voor de NWB Bank bij het ‘adverse stress scenario’ in een Common Equity Tier 1 ratio van 54%, ruim boven de grens van 5,5% waaronder banken een plan moeten indienen om hun kapitaalspositie te versterken. De bank ziet deze uitkomst als een bevestiging van haar financiële soliditeit en haar hoge credit ratings als bank van en voor de Nederlandse publieke sector.

Comprehensive Assessment resultaten gepubliceerd door ECB

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 06 5106 2894, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.