Halfjaarcijfers 2014

• Nieuwe kredietverlening € 1,9 miljard
• Primeur emissie “Waterobligatie”
• Nettowinst € 27,6 miljoen (+ 27%)
• Lange funding € 9,0 miljard

Kredietomzet licht gestegen
De NWB Bank heeft over het eerste halfjaar van 2014 in totaal € 1,9 miljard aan nieuwe kredieten verstrekt, € 122 miljoen hoger dan over de eerste helft van 2013. De marktaandelen van de bank in de publieke sector bleven onverminderd hoog. Binnen de totale omzet nam de kredietverlening aan waterschappen en gemeenten toe, terwijl die aan woningcorporaties afnam als gevolg van het terughoudende investeringsbeleid in deze sector. Woningcorporaties namen evenwel met 40% het leeuwendeel van de totale kredietomzet van de NWB Bank voor hun rekening. Bij de huidige lage rente, waar het rendement op Nederlandse staatsobligaties tot een historisch laag niveau is gedaald, en verder afgenomen kredietopslagen, hebben veel geldnemers een voorkeur voor leningen met lange looptijden.

Succesvolle lancering van emissie ‘Waterobligatie’
Hoogtepunt was de uitgifte in juni van de eerste zogenoemde ‘Waterobligatie’ (Green Bond) voor een bedrag van € 500 miljoen. Het succes van deze emissie van duurzame obligaties blijkt uit de lage renteopslag en de overtekening van het emissiebedrag met een inschrijving van € 1,8 miljard. De inschrijvers op deze vijfjarige obligaties waren voornamelijk Europese SRI (Socially Responsible Investments) beleggers. Niet alleen trekt de NWB Bank hiermee nieuwe beleggers aan maar bovenal is dit een nieuwe stap in haar duurzaamheidsbeleid ter aanmoediging en ondersteuning van ‘groene’ projecten. De opbrengst van deze Waterobligaties is bestemd voor de financiering van de Nederlandse waterschappen die met hun taken op het gebied van overstromingspreventie en waterbeheerprogramma’s anticiperen op de impact van de verwachte klimaatverandering in de komende decennia.

Ten behoeve van de financiering van de nieuwe kredietverlening alsmede de herfinanciering van vervallende leningen op haar balans heeft de bank gedurende het eerste halfjaar in totaal voor € 9,0 miljard aan langlopende leningen aangetrokken. Daarmee is de fundingbehoefte van de bank voor geheel 2014 voor een belangrijk deel reeds aangetrokken. Aan korte financiering is onder het Euro Commercial Paper Programma (ECP) een bedrag van € 5,2 miljard opgenomen terwijl onder het Amerikaanse programma (USCP) € 2,0 miljard uit de markt werd gehaald.

Stijging van de nettowinst
De nettowinst is over het eerste halfjaar van 2014 met 27% (€ 6,0 miljoen) gestegen tot € 27,6 miljoen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van de rentemarge van per saldo € 14,1 miljoen tot € 53,7 miljoen. De verbetering van de rentemarge kan deels worden toegeschreven aan de hogere kredietmarges die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. Daarnaast hebben de aankoop van gesecuritiseerde hypotheken (Residential Mortgage Backed Securities met een NHG-garantie) alsmede een herstructurering van de swapportefeuille positief bijgedragen aan de rentebaten. De laatstgenoemde bijdrage wordt evenwel geneutraliseerd in het resultaat financiële transacties. Mede daardoor kwam het resultaat financiële transacties uit op € 8,7 miljoen negatief (1e halfjaar 2013: € 3,1 miljoen negatief).

Stijging balanstotaal tot ruim € 80 miljard
Het balanstotaal nam vanaf ultimo 2013 fors toe met € 7,6 miljard tot € 80,6 miljard per ultimo juni 2014. De voornaamste oorzaken waren de sterke daling van de kapitaalmarktrente waardoor de marktwaarde van balansposten toenam, en de uitbreiding van de liquiditeitsportefeuille. Het eigen vermogen, dat geheel uit Tier 1-kapitaal bestaat, nam gedurende het eerste halfjaar met € 28 miljoen toe tot € 1.284 miljoen. Als gevolg van de inwerkingtreding van CRR/CRDIV per 1 januari 2014, is de Tier 1 ratio van de bank van 100,9% per jaareinde 2013 gedaald tot 69,3% per 30 juni 2014. Dit houdt verband met de introductie van de zogeheten Credit Valuation Adjustment (CVA) capital charge uit hoofde van het tegenpartijrisico inzake derivaten, waardoor het bedrag aan risico gewogen activa is toegenomen. Niettemin blijft de Tier 1 ratio ver boven de minimum kapitaalseisen die de autoriteiten stellen. De leverage ratio, volgens de voorgestelde nieuwe definitie van het Bazels Comité, daalde iets tot 1,8% (ultimo 2013: 1,9%) als gevolg van de toename van het balanstotaal. De credit ratings die de bank heeft van Standard and Poor’s (AA+) en Moody’s (Aaa) bleven gelijk aan die van de Nederlandse staat. In verband met de introductie van de Bank Recovery and Resolution Directive en het Single Resolution Mechanism heeft Moody’s een ‘negative outlook’ gegeven aan de ratings van 82 Europese banken, waaronder de NWB Bank. Moody’s zal de komende maanden een verdere analyse maken van de implicaties hiervan voor obligatiehouders. Als bank van en voor de Nederlandse overheid met de impliciete steun die de NWB Bank van de overheid geniet, zien wij geen verandering van de positie van onze obligatiehouders.

Vooruitzichten 2014
Voor geheel 2014 verwachten wij per saldo een kredietomzet die niet veel zal afwijken van die van 2013. De bank handhaaft haar prognose van een lichte stijging van de rentebaten in 2014. Daarnaast zullen de bedrijfskosten in de tweede jaarhelft toenemen als gevolg van de overgang naar een Europees toezichtmechanisme (SSM) onder verantwoording van de Europese Centrale Bank (ECB). De NWB Bank zal zoals bekend vanaf de start van het SSM in november 2014 onder direct prudentieel toezicht van de ECB komen. Hieraan voorafgaand vindt een Comprehensive Assessment plaats op basis van een Asset Quality Review en Stress Test. De uitkomsten hiervan zullen voor de betreffende 128 banken in oktober bekend gemaakt worden. Met de overgang naar ECB toezicht, zullen ook de toezichtkosten voor banken in de jaren na 2014 op een structureel hoger niveau komen. De NWB Bank verwacht dat de nettowinst over geheel 2014 ongeveer gelijk zal zijn aan, dan wel iets hoger zal uitkomen dan die over 2013.

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

RESULTATEN NWB BANK
(in miljoenen euro’s)

WINST- EN VERLIESREKENING

Eerste halfjaar

2014

Eerste halfjaar

2013

Rente- en soortgelijke baten

929,9

919,7

Rente- en soortgelijke lasten

876,2

880,1

 

______

_______

Rente

53,7

39,6

Resultaat uit financiële transacties

-8,7

-3,1

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

______

_______

Som der bedrijfsopbrengsten

45,0

36,5

Personeelskosten

2,7

2,9

Andere beheerskosten

4,5

4,1

 

______

_______

Personeels- en andere beheerskosten

7,2

7,0

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

1,0

 

0,8

Overige bedrijfslasten

0,0

0,0

 

______

_______

Som der bedrijfslasten

8,2

7,8

 

 

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

36,8

 

28,7

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

9,2

7,1

 

______

_______

Resultaat na belastingen

27,6

21,6

 

           

           

 

 

 

BALANSGEGEVENS

30 juni 2014

30 juni 2013

Verstrekte lange kredieten (nominaal)

49.165

48.698

Balanstotaal

80.648

73.772

Eigen vermogen

1.284

1.244

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2014

30 juni 2013

Tier 1 ratio

69

96

Bedrijfslasten/rente ratio

15,3

19,7

Leverage ratio

1,8

-

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

162

-

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

112

-

* op basis van de in januari 2014 door het Bazels Comité voorgestelde nieuwe definitie

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.