Winnaar MVO Award 2013

Met trots maakt de NWB Bank bekend dat het waterschap Regge en Dinkel, per 1 januari 2014 waterschap Vechtstromen, met het project ‘Landbouw op peil’ de MVO award 2013 heeft gewonnen! De award bestaat uit een geldbedrag t.w.v. EUR 50.000 plus verschillende mogelijkheden om het project bij een breder publiek kenbaar te maken. Met het uitreiken van de award wil de NWB Bank het ontwikkelen van maatschappelijk verantwoorde projecten verder stimuleren en deze een podium bieden.

De projecten niaNesto en rioolwaterzuivering Apeldoorn van respectievelijk woningcorporatie Portaal en waterschap Vallei en Veluwe zijn door de jury tot de overige top-3 gekozen.

Het project
In het project slaan waterbeheerders en agrariërs in Oost-Nederland de handen ineen om samen voor een goed evenwicht te zorgen in het vasthouden en beheerst afvoeren van water. Het samenwerkingsverband bestaat uit waterschappen, provincies, LTO-Noord, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en 15 individuele agrariërs uit het gebied. Binnen het project onderzoeken zij de effecten van klimaatverandering op perceelniveau.

Toelichting jury
De jury is van mening dat het project heeft gewonnen om de volgende redenen: 1) het is één van de weinige projecten waarbij waterbeheerders en agrariërs gericht samenwerken om voor een goed evenwicht te zorgen in het vasthouden en beheerst afvoeren van water, 2) het onderzoek naar de effecten van klimaatverandering op perceelniveau moet gaan leiden tot duurzame maatregelen die watersystemen klimaatbestendig maken en de landbouwfunctie van zandgronden versterken, 3) samenwerking tussen waterbeheerders en agrariërs zal ook leiden tot meer wederzijds begrip, 4) het project zal een goede aanzet (voorbeeldfunctie) kunnen geven voor de hele zoetwatervoorziening van Oost-Nederland en 5) de eerste resultaten van het project zijn veelbelovend.

De juryleden van de MVO award
Voorzitter: Prof. Dr. E. van Donk
Hoofd Aquatische Ecologie aan de Universiteit van Utrecht

Prof. Dr. A.F.P. Bakker
Lid Raad van Commissarissen NWB Bank

Dr. J.J.M. Jansen
Lid Raad van Commissarissen NWB Bank

Besteding van het geldbedrag
Het gewonnen geldbedrag besteedt waterschap Vechtstromen aan een stimuleringsregeling voor het laten opstellen van bedrijfswateradviezen ten behoeve van de agrariërs in het gebied Rijn Oost (waterschappen Vechtstomen, Reest en Wieden, Rijn en IJssel en Groot Salland). Door deze stimulering krijgen meer agrariërs zicht op de mogelijkheden tot verbetering van hun bedrijfsvoering waarbij de voordelen voor de bedrijven op zowel milieu- als economisch gebied verbreed worden.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.