Resultaten 2013

NWB Bank in 2013:

  • Sterke positie in het publieke domein geconsolideerd
  • Nieuwe kredietverlening met € 3,7 miljard op peil gebleven
  • Nettowinst € 33,9 miljoen
  • Lange funding € 9,5 miljard

De NWB Bank verleende in 2013 € 3,7 miljard aan krediet, vrijwel evenveel als in 2012. De totale kredietvraag in het publieke domein blijft als gevolg van de crisis per saldo onder druk. Bij de woningcorporaties is sprake van een afgenomen investeringsniveau door de malaise op de woningmarkt. Dit leidde tot een aanzienlijke daling van de kredietverlening aan de corporaties. Daar staat tegenover dat het aandeel van de gemeenten binnen de totale kredietomzet van de bank fors toenam, terwijl de financiering aan waterschappen een stijging van 15% liet zien. Daarmee blijft de NWB Bank een van de grootste kapitaalverschaffers binnen het publieke domein. Naast de reguliere kredietverlening heeft de bank in 2013 voor € 1,2 miljard NHG-RMBS obligaties (Residential Mortgage Backed Securities, gebaseerd op hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie) aangekocht. Tevens heeft de bank in 2013 haar nieuwe activiteiten uitgerold op de markt van publiek-private samenwerking (PPS).

De nettowinst bedroeg over 2013 € 33,9 miljoen, tegenover € 40,0 miljoen in 2012. Deze afname vloeit met name voort uit lagere rentebaten (- € 12,2 miljoen), hogere bedrijfslasten (+ € 2,5 miljoen) en een hogere bankenbelasting (+ € 2,7 miljoen). Het Resultaat financiële transacties was echter met - € 14,1 miljoen minder negatief dan in 2012 (- € 24,3 miljoen).

In 2013 is voor totaal € 9,5 miljard aan lange financiering aangetrokken. Onder het Euro Commercial Paper Programma (ECP) werd een cumulatief bedrag van € 22,4 miljard aan korte financiering gerealiseerd. Daarnaast is met de succesvolle lancering in de Verenigde Staten van een nieuw US Commercial Paper-programma (USCP) € 8,1 miljard aangetrokken. Standard and Poor’s (S&P) verlaagde op 2 december 2013 de long term rating van de Nederlandse Staat van AAA naar AA+. In navolging hiervan is ook de rating van de NWB Bank verlaagd naar AA+, met een stable outlook. S&P heeft aangegeven dat de rating van de bank, vanwege haar rol en positie binnen de publieke sector, gelijk blijft aan die van de Nederlandse overheid. De triple A rating die de bank heeft van Moody’s is ongewijzigd. De verlaging van de rating door S&P heeft geen gevolgen gehad voor de funding.

Terwijl de kredietportefeuille met € 1,5 miljard steeg tot € 49,5 miljard, nam het balanstotaal met € 3 miljard af tot € 73 miljard. Oorzaak was de rentestijging in 2013, waardoor de marktwaarde van balansposten en het uitstaande collateral tegenover derivatenposities daalden. Het zichtbare eigen vermogen bedroeg per ultimo 2013 € 1.256 miljoen en bestaat nagenoeg geheel uit Tier 1-kapitaal. De Tier 1-ratio bedroeg 100,9%, zeer ruim boven de minimumeis. Dit is een indicatie van het lage risicoprofiel en de hoge kredietwaardigheid van de bank. In januari 2014 heeft het Bazels Comité Bankentoezicht (BCBS) een aangepaste methode bekendgemaakt voor de berekening van de leverage ratio. Op basis hiervan zou de leverage ratio per ultimo 2013 voor de bank uitkomen op 1,9%. De bank voldoet per eind 2013 aan de nieuwe liquiditeitsratio’s LCR en NSFR. Als gevolg van de inwerkingtreding van de CRDIV/CRR zal de Tier 1 ratio met een kwart afnemen door de invoering van een kapitaalsbeslag voor toekomstig kredietrisico uit hoofde van de derivatenportefeuille (CVA capital charge).

In verband met de aangekondigde oprichting van de Europese bankenunie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 23 oktober 2013 de NWB Bank, samen met zes andere Nederlandse banken, geselecteerd voor een Comprehensive Assessment waaronder een Asset Quality Review (AQR). Na afronding hiervan zal de ECB vanaf november 2014 het directe prudentiële toezicht op ongeveer 130 banken, waaronder de NWB Bank, gaan voeren. De NWB Bank kwalificeert zich voor toezicht door de ECB omdat haar balanstotaal hoger is dan € 30 miljard. De uitkomsten van deze exercitie ziet de bank met vertrouwen tegemoet.

Reservering en dividend
In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III heeft de bank begin 2011 besloten tot een maximale reservering van de jaarlijkse nettowinst. Op grond van de aangekondigde minimale eis voor de leverage ratio per 1 januari 2018 van vooralsnog 3% zal geen dividend meer worden uitgekeerd tot de bank aan deze minimumeis voldoet. De nettowinst van € 33,9 miljoen zal worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Vooruitzichten 2014
De kredietomzet van de NWB Bank zal in 2014 naar verwachting ongeveer op het niveau van 2013 blijven. Volgens de huidige prognose zullen de rentebaten van de bank in 2014 licht toenemen. In verband met de heersende onzekerheid op de financiële markten onthoudt de bank zich van een prognose van de nettowinst in 2014.

Den Haag, 10 maart 2014

De directie

K E R N C IJ F E R S (bedragen in miljoenen euro’s)

 

2013

2012

BALANS

 

 

 

Verstrekte kredieten

op lange termijn

 

49.595

48.142

Eigen vermogen

 

1.256

1.226

Balanstotaal

 

73.006

76.084

Naar risico gewogen activa

 

 

1.039

934

RESULTATEN

 

 

 

Rente

 

95

107

Resultaat financiële transacties

 

-14

-24

Operationele baten

 

81

83

Bedrijfslasten[1]

 

16

14

Resultaatbelasting

 

16

17

Bankenbelasting

 

15

12

Nettowinst

 

 

34

40

DIVIDEND

 

 

 

Dividenduitkering

 

0,0

0,0

 

 

 

RATIO’S (%)

 

 

 

Tier 1-ratio

 

100,9

111,2

Bedrijfslasten/rente ratio

 

16,9

13,1

Leverage ratio

 

1,7[2]

-

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

 

110

-

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

107

-

 

[1] exclusief bankenbelasting

[2] op basis van de in januari 2014 door het Bazels Comité voorgestelde nieuwe definitie zou de leverage ratio per ultimo 2013 voor de bank uitkomen op 1,9%

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.