Aftreden drs. V.I. Goedvolk als commissaris van de NWB Bank

Vanwege wettelijke beperking van aantal bestuursfuncties per 1 augustus 2014 is drs. V.I. Goedvolk afgetreden als commissaris van de NWB Bank

Vanwege de inwerkingtreding met ingang van 1 augustus 2014 van de beperking van het aantal functies van (niet-)uitvoerende bestuursfuncties bij significante banken op grond van de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten, is drs. V.I. Goedvolk met ingang van 1 augustus 2014 afgetreden als commissaris van de NWB Bank.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.