Halfjaarcijfers 2016

  • Kredietverlening aan de publieke sector met € 3,6 miljard wederom fors; ook succesvol in PPS-financiering
  • Nettowinst € 54,0 miljoen (eerste halfjaar 2015: € 62,7 miljoen)
  • Sterke uitkomst Europese stresstest bevestigt financiële robuustheid

De nettowinst van de NWB Bank is over het eerste halfjaar van 2016 uitgekomen op € 54,0 miljoen tegenover € 62,7 miljoen in het eerste halfjaar 2015. Dit verschil komt vooral door het incidentele karakter van een deel van de nettowinst in het eerste halfjaar 2015 alsmede de betaling van de bijdrage aan het resolutiefonds (€ 5,8 miljoen voor belasting exclusief € 1 miljoen onherroepelijke verplichting) in het eerste halfjaar van 2016.

Over het eerste halfjaar van 2016 is in totaal € 3,6 miljard aan kredieten verstrekt. Daarmee behoudt de bank haar hoge marktaandeel van circa 30% van de kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector, vooral bestaande uit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen. De bank was ook succesvol met de financiering van enkele Publiek-Private Samenwerking (PPS)-projecten, waaronder de aanleg van het traject N18 tussen Varsseveld en Enschede en de nieuw te bouwen Rechtbank Amsterdam.

In het eerste halfjaar heeft de bank in totaal voor € 6,5 miljard aan langlopende financiering aangetrokken, waaronder de eerste US dollar Green Bond (Waterobligatie) met een omvang van USD 1 miljard en een looptijd van 10 jaar.

Het eigen vermogen (Common Equity) nam in het eerste halfjaar met € 54 miljoen toe tot € 1.453 miljoen. Het Tier 1-vermogen (inclusief hybride kapitaal) van de bank bedraagt per 30 juni € 1.669 miljoen. De Tier 1-ratio van de bank is per ultimo juni uitgekomen op 58,9% (inclusief winst lopend boekjaar). De daling ten opzichte van jaareinde 2015 (79,8%) vloeit voor een belangrijk deel voort uit een andere invulling van de berekeningswijze van het kapitaalsbeslag voor Credit Valuation Adjustment (CVA), zoals reeds aangekondigd bij de resultaten 2015.

Het balanstotaal is ten opzichte van ultimo 2015 verder toegenomen met circa € 13 miljard tot € 104,1 miljard per ultimo juni 2016. De voornaamste oorzaak is de verdere daling van de rente. Teneinde te kunnen voldoen aan de norm voor de leverage ratio van naar verwachting 3% per 1 januari 2018, heeft de bank dit jaar tot en met augustus € 120,5 miljoen aan hybride kapitaal aangetrokken, waarvan storting deels in het tweede halfjaar zal plaatsvinden.

Voor de NWB Bank en andere significante banken die niet hebben deelgenomen aan de 2016 EU brede stresstest van de Europese Banken Autoriteit (EBA), heeft de Europese Centrale Bank (ECB) eenzelfde stresstest uitgevoerd. Het stressscenario resulteerde voor de NWB Bank in een daling van de Common Equity Tier 1-capital ratio van 65% (eind 2015, exclusief winst over 2015) naar 49% (eind 2018). De bank bevindt zich daarmee in de kopgroep binnen de eurozone en ruim boven de wettelijke minimumeis (7% vanaf 1 januari 2019). De bank beschouwt de resultaten als een bevestiging van haar financiële robuustheid en haar hoge credit ratings (AAA/Aaa).

Vooruitzichten 2016
De verwachtingen voor de Nederlandse economie, alsmede het investeringsklimaat binnen de publieke sector, blijven gematigd positief. De bank handhaaft haar prognose van een renteresultaat voor 2016 op een met 2015 vergelijkbaar niveau.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Resultaten NWB Bank

(in miljoenen euro’s)

WINST- EN VERLIESREKENING

Eerste halfjaar 2016

Eerste halfjaar 2015

Rente- en soortgelijke baten

851,0

884,4

Rente- en soortgelijke lasten

750,8

805,4

 

______

______

Rente

100,2

79,0

Resultaat uit financiële transacties

-13,2

12,9

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

______

______

Som der bedrijfsopbrengsten

87,0

91,9

Personeelskosten

3,8

3,7

Andere beheerskosten

4,2

3,6

 

______

______

Personeels- en andere beheerskosten

8,0

7,3

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

1,2

 

1,0

Resolutieheffing

5,8

0,0

 

______

______

Som der bedrijfslasten

15,0

8,3

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

72,0

 

83,6

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

18,0

20,9

 

______

______

Resultaat na belastingen

54,0

62,7

 

           

           

 

 

 

BALANSGEGEVENS

30 juni 2016

30 juni 2015

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

48.422

49.881

Balanstotaal

104.136

90.228

Eigen vermogen [1]

1.453

1.367

Tier 1-vermogen [1]

1.669

1.364

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2016

30 juni 2015

Tier 1-ratio [1]

58,9 [2] [3]

75,3 [4]

CET 1-ratio [1]

51,1 [2] [3]

75,3 [4]

Bedrijfslasten/rente ratio [5]

9,2

10,5

Leverage ratio [1]

2,0

1,8

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

138

144

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

112

116

 

 

Den Haag, 29 augustus 2016

________________________________________________

[1] inclusief resultaat lopend boekjaar

[2] Tier 1-ratio 57,0 en CET 1-ratio 49,2 exclusief resultaat boekjaar

[3] per ultimo 2015 is de berekeningswijze aangepast voor het tegenpartijrisico (counterparty credit risk, CCR) uit hoofde van de derivatentransacties die de bank sluit voor de afdekking van rente- en valutarisico’s. Eveneens is in het eerste kwartaal van 2016 de berekeningswijze voor het hieraan gerelateerde Credit Valuation Adjustment (CVA) aangepast

[4] 71,8 exclusief resultaat lopend boekjaar

[5] exclusief resolutieheffing

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.