NWB Bank Jaarcijfers 2017

  • Kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector € 6,2 miljard
  • Nettowinst stijgt met 14% tot € 122,5 miljoen (2016: € 107,4 miljoen)
  • Ruim € 3,4 miljard aan funding opgehaald met Green en Social Bonds (27% van de totale lange funding
  • Sterke kapitaalratio (CET 1-ratio): van 50,5% naar 60,5%

De NWB Bank heeft een succesvol jaar achter de rug. De kredietverlening in 2017 bedroeg € 6,2 miljard en de nettowinst van de bank is het afgelopen jaar met 14% toegenomen tot € 122,5 miljoen (2016 € 107,4 miljoen). De winststijging komt vooral doordat de bank optimaal maar gepast gebruik heeft kunnen maken van de bijzonder gunstige financieringstarieven in de geldmarkt, ingegeven door het omvangrijke opkoopprogramma van de ECB en de laagrentende omgeving. Deze aantrekkelijke korte financiering heeft de bank ingezet voor kasgeldleningen aan klanten, een hogere liquiditeitsbuffer en om te voldoen aan de collateralverplichtingen uit hoofde van de derivatentransacties die de bank afsluit om haar eigen risico’s af te dekken. Het balanstotaal is uitgekomen op € 87 miljard en met haar circa 65 medewerkers blijft de NWB Bank een zeer kostenefficiënte bank.

“We zijn trots op dit resultaat. De bank heeft haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector goed kunnen bestendigen en daarmee haar maatschappelijke betrokkenheid als zelfstandige promotional bank bekrachtigd”, aldus Lidwin van Velden, waarnemend voorzitter van de directie.

Maatschappelijke relevantieWaterschappen en woningcorporaties blijven samen met gemeenten de grootste klantgroepen van de NWB Bank. De NWB Bank voorziet deze en andere klanten in de publieke sector van passende en zo goedkoop mogelijke financiering zodat zij hun maatschappelijke taak inclusief hun ambities op het gebied van duurzaamheid optimaal kunnen uitvoeren. De transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie vergt de komende decennia grote investeringen in Nederland en de NWB Bank wil en kan hier met financiering een bijdrage aan leveren.

De bank staat altijd klaar voor haar klanten en speelt voortdurend in op hun veranderende behoeften. Zo kunnen woningcorporaties sinds afgelopen jaar hun derivatencontracten met commerciële banken bij de NWB Bank omzetten in een nieuwe door het Waarborgfonds Sociale Woningen gegarandeerde langjarige lening met vaste rente. Corporaties krijgen hierdoor weer meer financiële ruimte om te investeren in sociale huisvesting. In totaal heeft de bank in 2017 voor bijna € 500 miljoen aan zogenoemde doorzakconstructies meegewerkt.

Sociale en groene fundingOm in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien heeft de bank het afgelopen jaar € 12,8 miljard aan langlopende leningen uitgegeven op de internationale kapitaalmarkt.

In 2017 is de NWB Bank de markt betreden voor sociale obligaties. De eerste in juni door de bank uitgegeven Affordable Housing Bond had een grootte van € 2 miljard. Nog niet eerder is in de internationale kapitaalmarkt zoveel geld opgehaald met de uitgifte van een Social Bond. Deze succesvolle emissie werd in augustus gevolgd door de uitgifte van een tweede Affordable Housing Bond ter grootte van nog eens € 600 miljoen. De opbrengsten van de Affordable Housing Bonds komen specifiek ten goede aan de financiering van sociale woningbouw en daarmee ook aan de verduurzaming van de bestaande sociale woningvoorraad. Met deze obligaties heeft de bank nieuwe investeerders bereikt die een speciale interesse in milieu- en sociale impact hebben.

Ook heeft de NWB Bank in 2017 weer een drietal Waterobligaties (Green Bonds) uitgegeven. De opbrengsten van deze obligaties worden gebruikt voor de financiering van projecten van waterschappen die onder andere bijdragen aan klimaatmitigatie, klimaatadaptatie en biodiversiteit. De bank heeft Waterobligaties uitgegeven in Zweedse kronen en dollars en het totaal opgehaalde bedrag bedroeg omgerekend € 880 miljoen. De NWB Bank heeft daarmee haar leidende positie in de markt voor Green Bonds weten te vergroten.

Sterke kapitaalratioDe kapitaalratio’s van de bank zijn het afgelopen jaar verder verstevigd. Met een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 60,5% bevindt de bank zich in de kopgroep binnen de eurozone bij een wettelijke minimumeis van 7,625% per 1 januari 2018 (inclusief de bankspecifieke Pillar II-vereiste van 1,25%). De leverage ratio is het afgelopen jaar gestegen tot 2,5% (2016: 2,3%). De Liquidity Coverage Ratio komt uit op 179% en daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimumeis van 100%.

Een proportionele toepassing van de leverage ratio-verplichting voor promotional banks is belangrijk voor de NWB Bank. De Europese Commissie heeft hier eerder eind 2016 op voorgesorteerd in haar voorstellen voor aanpassing van de Capital Requirements Regulation (CRR). Eind 2018 wordt hierover duidelijkheid verwacht en in afwachting daarvan heeft de bank vooralsnog besloten geen verdere uitgifte te doen van hybride kapitaal.

VooruitzichtenDe Nederlandse economie blijft in 2018 naar verwachting behoorlijk groeien door onder andere verhoogde bedrijfsinvesteringen, consumptie, investeringen in woningen en export. Ook de overheidsbestedingen zullen in 2018 toenemen en mogelijk dat dit ook tot meer publieke investeringen van klanten van de NWB Bank leidt. De NWB Bank wil in 2018 haar kredietverlening in ieder geval op peil houden door blijvend in te spelen op de veranderende behoefte van haar klanten en door de kredietverlening verder te diversifiëren. Tegen de achtergrond van de door de ECB aangekondigde afbouw van haar kwantitatieve verruimingsbeleid zullen de financieringstarieven in de geldmarkt waarschijnlijk langzaam weer normaliseren. Hierdoor zal de nettowinst van de bank in 2018 naar verwachting onder het niveau van 2017 uitkomen.

De NWB Bank zal op 19 april 2018 haar jaarverslag 2017 publiceren.

KERNCIJFERS (in miljoenen euro)

 

2017

2016

BALANS

 

 

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

47.280

48.260

Eigen vermogen[1]

1.628

1.507

Tier 1-vermogen[1]

1.942

1.824

Balanstotaal

87.123

94.414

Risico gewogen activa

2.680

2.979

 

 

 

RESULTATEN

 

 

Renteresultaat

276

218

Resultaat financiële transacties

-58

-25

Operationele baten

218

193

Bedrijfslasten

20

19

Resultaatbelasting

47

42

Bankenbelasting en resolutieheffing

28

25

Nettowinst

123

107

 

 

 

RATIO’S (%)

 

 

Tier 1-ratio[1]

72,5[2]

61,2[3]

CET 1-ratio[1]

60,5[2]

50,5[3]

Cost/income ratio[4]

9,2

9,7

Leverage ratio[1]

2,5

2,3

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

179

146

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

126

123

 

 

 

MVO

 

 

Volume Green/Social Bond financiering

3.480

1.110

CO2-uitstoot binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

3,9

4,1

 

[1]inclusief resultaat boekjaar

 

 

[2]Tier 1-ratio 67,9 en CET 1-ratio 55,9 exclusief resultaat boekjaar

 

 

[3]Tier 1-ratio 57,6 en CET 1-ratio 46,9 exclusief resultaat boekjaar

 

 

[4]exclusief bankenbelasting en resolutieheffing

 

 

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, t 070-4166251 e persinfo@nwbbank.com

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.