NWB Bank ondertekent Green Deal Aquathermie

De NWB Bank gaat samen met partijen uit de overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven de mogelijkheden in kaart brengen om met aquathermie gebouwen te verwarmen of te koelen. Daartoe heeft de bank vandaag de Green Deal Aquathermie ondertekend.

Aquathermie is warmte en kou uit drie verschillende waterbronnen: thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met deze schone energie kunnen huizen en andere gebouwen duurzaam worden verwarmd. Uit onderzoek blijkt dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. De bronnen afvalwater en drinkwater leveren respectievelijk 15 en 1,5 procent. Aquathermie kan de overgang naar aardgasvrije verwarming helpen verwezenlijken en zo bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie.

Green Deal AquathermieVia de Green Deal werken verschillende partijen samen om het potentieel van aquathermie goed onder de aandacht van de stakeholders te brengen, om kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen, zodat de bronnen van aquathermie nuttig (kunnen) worden toegepast als alternatieve verwarming van de gebouwde omgeving. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van de Rijksoverheid, zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

De ondertekenaars van de Green Deal zijn het ministerie van EZK, het ministerie van I&W, het ministerie van BZK, de Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, VNG, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland, Syntraal en IF Technology BV.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.