Responsible Disclosure

Het melden van onverhoopte kwetsbaarheden in ICT-systemen van de NWB Bank
Indien u een zwakke plek in een van de ICT-systemen van de NWB Bank heeft gevonden, vernemen wij dit graag van u, zodat zo snel mogelijk de benodigde maatregelen getroffen kunnen worden. De NWB Bank wil graag met u samenwerken om de veiligheid van onze ICT-systemen nog beter te kunnen beschermen. Met het oog hierop voert de NWB Bank het onderstaand beleid inzake de omgang met meldingen van de door u geconstateerde kwetsbaarheden in de ICT-systemen van de NWB Bank. Hieraan mag u de NWB Bank houden wanneer u een zwakke plek aantreft in een van de ICT-systemen en deze aan ons meldt.

Wij vragen u:
• Uw bevindingen te mailen naar info@nwbbank.com. Versleutel de bevindingen, indien mogelijk, om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
• Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat de NWB Bank het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer informatie nodig zijn.
• Contactgegevens achter te laten, zodat de NWB Bank met u in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een e-mailadres of telefoonnummer achter.
• De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid aan de NWB Bank te doen.
• De informatie over de kwetsbaarheid niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
• Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over de kwetsbaarheid door geen handelingen te verrichten, die verder gaan dan noodzakelijk om de kwetsbaarheid aan te tonen.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:
• Het plaatsen van malware.
• Het kopiëren, wijzigen en/of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
• Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
• Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
• Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
• Het gebruik maken van denial-of-service of social engineering.
• Het verder uitnutten van de kwetsbaarheid dan noodzakelijk is om de kwetsbaarheid vast te stellen.
• Het herhaaldelijk toegang tot het systeem te verkrijgen of de toegang met anderen te delen.

Wat u mag verwachten:
• Indien u bij de melding van een door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van de NWB Bank aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal de NWB Bank geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
• De NWB Bank behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens, niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
• In onderling overleg kan de NWB Bank, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
• De NWB Bank stuurt u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van de melding.
• De NWB bank reageert binnen 7 werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
• De NWB Bank houdt de melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
• De NWB Bank lost de door u geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.
• Indien de kwetsbaarheid niet of moeilijk op te lossen is of niet proportionele kosten met zich meebrengt, kan de NWB Bank besluiten de kwetsbaarheid te accepteren waarbij verdere publicatie niet toegestaan is.
• De NWB Bank kan in overleg met de melder afspreken om de bredere ICT-community te informeren over de kwetsbaarheid, indien het aannemelijk is dat de kwetsbaarheid ook op andere plaatsen aanwezig is.
• De NWB Bank kan een beloning of waardering toekennen als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van de kwetsbaarheid en de kwaliteit van de melding zal deze beloning of waardering door de NWB Bank worden vastgesteld. Hierbij moet het gaan om een voor de NWB Bank onbekende en serieuze kwetsbaarheid.

Overige bepalingen:
• Maak de kwetsbaarheid niet openbaar, maar treedt met ons in overleg en geef ons de tijd deze te verhelpen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.