Over NWB Bank

Van en voor de publieke sector

We bedienen decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden. Onze klantenkring bestaat voor een groot deel uit maatschappelijke organisaties, zoals instellingen voor sociale volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu. De aandeelhouders maken net als de klanten van de NWB Bank, deel uit van de Nederlandse publieke sector.

Sterke vermogenspositie
De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA). Door onze solide status en financiële deskundigheid zijn we in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur.

Klantbelang voorop

Het klantbelang staat voorop bij de NWB Bank. Onze bank speelt een belangrijke rol in de financiële dienstverlening die we alleen optimaal kunnen vervullen als de samenleving, en de klanten in het bijzonder, vertrouwen in ons stellen. Bewust, betrokken en betrouwbaar zijn onze kernwaarden. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze kernwaarden uitdragen bij de uitvoering van hun werk.

Onze missie

Als klantgerichte, robuuste en duurzame financiële partner gaan we langdurige relaties aan met onze stakeholders en stellen we hen in staat hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk uit te voeren.

Onze strategie

Met het efficiënt bundelen van de financieringsbehoeften van klanten in het publieke speelveld willen we de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk houden. We willen inspelen op de veranderingen in de behoefte van de publieke sector en altijd beschikbaar zijn voor onze klanten.

Naamloze vennootschap

De NWB Bank is een naamloze vennootschap waarvan alle aandelen, sinds de oprichting in 1954, in handen zijn van overheden. De NWB Bank is een ‘gewone’ naamloze vennootschap. Dat betekent dat belangrijke bevoegdheden in handen zijn van aandeelhouders, zoals het benoemen van de leden van de directie en die van de raad van commissarissen.

Soliditeit en transparantie vormen de uitgangspunten van het ondernemingsbestuur van de NWB Bank, het bestuur houdt steeds oog voor de belangen van alle stakeholders. Lees meer over onze Corporate Governance.

De statuten vormen het belangrijkste juridisch handvest van de NWB Bank. Hierin zijn bepalingen opgenomen over onder andere doel, kapitaal en aandelen, bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders van de bank.

Bankvergunning

Sinds 1 juli 1989 beschikt de NWB Bank over een vergunning voor een bank met beleggingsdiensten zoals bedoeld in artikel 2:13 van de Wet op het financieel toezicht.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.